Print 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάθεση προσφορών για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «EUFRUITS - Ενέργειες προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής, περί ενεργειών ενημέρωσής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. Προϋπολογισμός: 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 21/8/2019 και ώρα 13.00
Διαβάστε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α.Σ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «NESPAR»
Δ/νση: 4ο Χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Καβάλα, Τ.Κ. 64200
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
τηλ.: +30 25910 61779
Φαξ: +30 25910 61977
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Κώστας Μαραγκόζης    

Χρυσούπολη, 31/7/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR», ως επικεφαλής συντονιστής του σχήματος αποτελούμενου από τους:
1.    Αγροτικό Συνεταιρισμό Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR»
2.    Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπαραγγοπαραγωγών ΝΕΣΤΟΣ,
3.    Αγροτικό Συνεταιρισμό Οπωρικών Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»,
4.    Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοινότητας Φλαμουρίας,
5.    Αγροτικό Συνεταιρισμό Σταφυλοπαραγωγών Παγγαίου – ΣΥΜΒΟΛΟ και
6.    CYPROFRESH CYPRUS SEDIGEP,
προσκαλεί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή συμπράξεις αυτών, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν τις προσφορές τους για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «EUFRUITS - Ενέργειες προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής, περί ενεργειών ενημέρωσής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά.

1.Προϋπολογισμός: 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

2. Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «EUFRUITS - Ενέργειες προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής, περί ενεργειών ενημέρωσής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά. Συγκεκριμένα, Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του εν λόγω Προγράμματος με στόχο την μέτρηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνοχής, συνάφειας και τηνπροστιθέμενη αξία των δράσεων και των επιπτώσεων τους.
Η αξιολόγηση αφορά το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος «EUFRUITS» οι οποίες πραγματοποιούνται σε Ελλάδα, Γερμανία και Πολωνία και αφορούν την προώθηση κατανάλωσης φρούτων καθώς και την επίτευξη τωνστόχων του προγράμματος. Συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του υλοποιούμενου έργου: 1.460.900,00 €.
3.Δικαίωμα συμμετοχής:Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρωχωρών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε σχετικές υπηρεσίες και να διαθέτουν εμπειρία σε αξιολογήσεις προγραμμάτων και ενέργειες προώθησης σε χώρες του εξωτερικού. Η κάλυψη των παραπάνω θα πρέπει να συνάγεται από τις προσφορές των συμμετεχόντων.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή γιατην υποβολή της Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί απότην Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στοδιαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος ή/και υπεργολάβος σε περισσότερες της μίας προσφοράς.

4. Κριτήριο ανάθεσης:πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης της σύμβασης, β) ποιότητας προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς

5.Διάρκεια:Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι τρία (3) έτη και συγκεκριμένα μέχρι τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος ήτοι 31/12/2021.

6.Προθεσμία υποβολής των προσφορών:Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 13.00.

7.Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνικήγλώσσα.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα:
1.    Περιγραφή εμπειρίας σε αξιολογήσεις προγραμμάτων και ενεργειών προώθησης,
2.    Πρόταση οργάνωσης και μεθοδολογίας υλοποίησης με αναφορά τουλάχιστον στα εξής:
i.    Αντικείμενο / εύρος / γεωγραφική κάλυψη
ii.    Περίοδος Αξιολόγησης
iii.    Εργασίες αξιολόγησης και μεθοδολογία
iv.    Παραδοτέα
v.    Χρονοδιάγραμμα
vi.    Συγκέντρωση πληροφοριών και υλικού

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την
Α.Σ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «NESPAR»ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΚΑΡΦΩΤΑΚΗΣ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για την κατάθεση προσφορών για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «EUFRUITS - Ενέργειες προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής, περί ενεργειών ενημέρωσής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. Προϋπολογισμός: 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 30/8/2019και ώρα 13.00

Διαβάστε την Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Διαβάστε τα Τεύχη Διακήρυξης

----------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUFRUITS (CLICK)